Menu

whatsappHelal Belgesi Danışmanlık

HELAL STANDARDI

HELAL GIDALARIN HAZIRLANMASI, AMBALAJLANMASI VE HAYVANLARIN KESİLMESİ HAKKINDA GENEL ŞARTNAME

Tanımlar ve Terimler

Helal: Allah ve Resul’ü tarafından izin verilmiş, yasaklanmamış, serbest, yasal ve meşru olan her şey.

Helal Denetçi, Gözlemci, Müfettiş: Helal sertifika kurumu tarafından görevlendirilmiş uzman ve yetkililer.

Helal Gıda: İslâm’a göre izin verilen gıdalar.

Mubah: Mükellefin yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı fiillerdir.

Haram: Kitap ve Sünnet’te yapılmaması kesin ve bağlayıcı tarzda istenilen her şey.

Yasaklanmış maddeler: Leş, akan kan, domuz, sarhoş ediciler ve uyuşturucular gibi.

Mekruh: Yapılmaması, yapılmasından daha iyi olan davranıştır. Hoş karşılanmayan, çirkin olan.

Meşbûh: Şüpheli olan, hakkında kesin ve muhkem delil bulunmayan hüküm.

Mezhep: İslâm’daki fıkıh ekollerinden her biri.

Necis: Haram ve izin verilmeyen şeyler. Domuz eti, kan, dışkı, idrar, şarap, kusmuk, irin gibi katı ve sıvı maddeler.

Tesmiye: “Bismillah. Allahüekber” demektir.

Zebiha: İslâmî kurallara göre keskin bir aletle kesilmiş hayvan.

İnsan sağlığına zararlı: Tıp otoritelerince sağlığa zararlılığı tesbit edilmiş olan her şey. Mutlak zarar ve sınırlı zarar olarak ikiye ayrılır. Mutlak zarar, her insan için etkisi aynı olandır. Sınırlı zarar ise, kişilere göre değişir. Örneğin yalnızca şeker hastasının veya kalp hastasının kullanması zararlı olan madde gibi.

1. GİRİŞ

Helal gıdaların hazırlanması, paketlenmesi ve hayvanların kesimi ile ilgili bu şartname, Helal Gıda işlemini yürüten bütün kurumlarda uygulanmalıdır.

2. HELAL DENETLEME

Helal denetleme veya sertifikalandırma kurumu, hayvanların kesimi konusunda eğitim almış ve tecrübeli görevlilere sahip olması gerekmektedir. Aynı zamanda Gıda bilimi ve teknolojisi konusunda güncel bilgiye sahip görevlileri istihdam etmesi gerekmektedir. Bu görevliler, hassas kabul edilen hususlar üzerinde, ilgili endüstri kolunda etkin bir şekilde gözlem yapabilmeli ve gerekli irtibatları sağlayabilmelidir.

Kurum, bir ortak olarak görülmelidir. Çünkü, gıda endüstrisi Kuruluşu, Kuruma kesim, üretim, kalite kontrol, ürün akış sistemleri, hijyen, sağlığa yararlı hale getirme, paketleme, etiketleme, nakliye ve muhafaza hususlarında gerekli bilgiyi tam ve doğru bir şekilde verebilmeli ve yardımcı olabilmelidir.

Ayrıca sertifikasyon kurumu, dini açıdan kesim ve bileşenlerle ilgili olarak tavsiyelerde bulunacak ve kararlar alacak fıkıh ilim kurulu danışmanlarına da sahip olmalıdır. Bu danışmanlar, teknik bilim kurulu tarafından fen bilimleri ve teknolojiyle desteklenmeli, böylece uygun görüşler sunabilmeli ve yönergeleri belirlemelidir.

Sertifikasyon kurumu, hammadde alımı ve muhafazası, işleme, paketleme, etiketleme, bitmiş ürünün nakliyesi ve muhafazası dâhil olmak üzere, üretim prosedürleri hakkında ayrıntılı bir döküman tutmalıdır.

Denetlenecek Kuruluş, kayıtları, ziyaretleri sırasında denetime hazır halde tutmalıdır. Denetçilerin ve danışmanların, kurumun adının ve helal logosunun kullanımını kontrol altında tutması gerekmektedir.

Sertifikalandırma kurumu, herhangi bir tesisi veya ürünü sertifikalandırmaya son vermesi durumunda, kuruluşun, ilgili tesisinde kendi adını veya logo ve sembollerini bu ürünler üzerinde kullanma hakkını iptal etmesi gerekmektedir. Ayrıca tüketiciler de bu denetleme ve sertifikalandırma değişikliği hakkında bilgilendirilmelidir.

Buna ek olarak, helal sertifika veren kuruluş, hem ihraç hem ithal edilen ülkelerle ilgili yönetmelikler ve düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmalıdır.

3. HELAL GIDA

Helal gıda, İslam Fıkhında yenilip içilmesine izin verilmiş gıdaları belirtir. İslam Fıkhı, Kur’an’a, Hadise, İcma’a ve Kıyas’a dayanır. İcma ve Kıyasta, Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinin görüşlerini dikkate alan İslamî bir otoritenin onayladığı fetva, aşağıdaki şartlar dikkate alınarak, esas alınacaktır:

3.1 Gıda maddesi veya onun katkı maddeleri, İslam Fıkhına göre Müslümanlara Helal olmayan hayvanların veya İslâmî kurallara göre kesilmemiş olan hayvanların herhangi bir bileşenini veya ürününü içermeyecektir.

3.2 Gıda maddesi, İslam Fıkhına göre necis(pis) veya hijyen olmayan şartlarda hazırlanmayacak veya bu niteliği taşıyan herhangi bir katkı maddesini içermeyecektir.

3.3 Gıda ve katkı maddeleri, İslam Fıkhına göre necis kabul edilmiş maddelerle kirlenmiş olan gereçler kullanarak hazırlanamaz, işlenemez ve imal edilemez. Bu ürünlerin hazırlanması, işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve taşınması esnasında, diğer gıda maddelerinden, herhangi bir karışmanın yaşanmaması için haram ürünlerden fiziksel olarak ayrı tutulması gerekmektedir.

4. HELAL İÇECEKLER

Necasetle karışmış veya zehirli, sarhoşluk veren, uyuşturan veya zararlı olan içecekler ve içilmesi haram olan sütler dışında kalan her çeşit su ve içecekler Helaldir.

4.1 İslam Fıkhına göre necis olma:

4.1.1 Domuz ve köpeğin sperm ve dişi yumurtaları,ter, sümük ve gözyaşları dahil, diğer hayvanların sperm, dişi yumurtaları,ter, sümük ve gözyaşları hariç, sidik, dışkı, kan, kusmuk ve irin gibi insan ve hayvanların vücudundan çıkan sıvı ve diğer nesneler.

4.1.2 Ölmüş hayvanlar(leş) veya İslamî kurallara göre kesilmemiş Helal hayvanlar. Bu tür hayvanların memelerinden çıkan sütler ve canlı ceninler helâldir.

4.1.3 İslam’ın izin vermediği necis maddelerle doğrudan temas eden veya bulaşmış durumda olan Helal gıda ve içecekler de necis şartlarındadır.

4.2 BİYOTEKNOLOJİ YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN GIDA VE İÇECEKLER

“GDO’lu (genetiği değiştirilmiş organizmalar) ürünler insan sağlığı ve dini açıdan şüpheli ve riskli görüldüğü için sertifikalandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.”

5. HELAL GIDA VE İÇECEKLERİN KÖKENLERİ

5.1 HAYVANLAR

Hayvanlar iki kategoriye ayrılabilir:

5.1.1 KARA HAYVANLARI

Aşağıda belirtilenlerin haricindeki bütün kara hayvanları Helaldir

5.1.1.1 İslamî kurallara göre kesilmemiş hayvanlar.

5.1.1.2 Domuz ve türünden olanlar.

5.1.1.3 Aslan, köpek, ayı, fil, kedi, maymun gibi, avlarını öldürmede kullandığı uzun sivri dişleri olan hayvanlar.

5.1.1.4 Bütün yırtıcı kuşlar.

5.1.1.5 Sıçan, fare, akrep, zehirli yılan, solucan, sinek, bit, kene gibi pis, tiksindirici zarar veren ve tehlikeli hayvanlar.

5.1.1.6 Timsah, kaplumbağa, kurbağa, fok gibi karada ve denizde yaşayan hayvanlar.

5.1.1.7 Yasaklanmış türlerin süt ve yumurtaları da yasaktır.

5.1.1.8 Helal olmayan kökenlerden çıkartılan herhangi bir ürünle işlenerek muamele edilmiş hayvanlar.

5.1.2 SU HAYVANLARI

Su Hayvanları, balık gibi, suyun dışında yaşayamayan hayvanlardır. Kesim yapılmasına gerek olmaksızın helal kabul edilmektedirler.

5.2 BİTKİLER

Sağlığı tehlikeye atacak şekilde zararlı, zehirli ve sarhoş edici olanların dışındaki bütün bitkiler ve bitkilerden çıkarılmış maddeler Helaldir.

5.3 MİKRO ORGANİZMALAR VE MANTARLAR

Sağlığı tehlikeye atacak şekilde zararlı, zehirli, sarhoş edici ve uyuşturucu olanların dışındaki bütün mikro organizma ve mantar türleri ve onlardan üretilen veya türetilenler Helaldir.

6. HELAL KESİM

6.1 HAYVAN VE KANATLILARIN KESİM ÖNCESİ ŞARTLARI

Yalnızca aşağıdaki şartları yerine getiren hayvan ve kanatlılara kesim izni verilebilir:

6.1.1 Bütün hayvan ve kanatlılar beslenmede etobur ve sürekli necasetle beslenir duruma sokulmayacak bir yem rasyonuna tabi tutulmalıdır.

6.1.2 Bütün hayvan ve kanatlılar, sağlıklı olmalıdır, hastalık ve yara izinden arî olmalıdır ve hiçbir şekil bozukluğu göstermemelidir.

6.1.3 Kesimden önce, hayvan ve kanatlılara insanî bir tarzda muamele edilmelidir. Kesime hazırlanmış bütün hayvan ve kanatlılara, onları hastalandıracak, vuracak, stres ve korkuya neden olacak hareketler kesinlikle yasaktır.

6.1.4 Kesimden önce kesme ve yaralama gibi davranışlardan kaçınılmalıdır.

6.2 KESİM ŞARTLARI

Helal hayvanların kesim yerleri, helal olmayan hayvanların kesim yerinden tam olarak ayrılmalıdır. Helal kesim aşağıdaki düzenlemelere göre yürütülmelidir:

6.2.1 Helal kesim ancak bir Müslüman tarafından yerine getirilmelidir (Kitabî veya bir başkası olmayacaktır). Bu Müslüman, aklı yerinde ve ergen çağda olmalıdır. İslam’da hayvanların boğazlanması ile ilgili şartları, kuralları ve esasları kavramış olmalıdır.

6.2.2 Kesilecek hayvanlar, bir Müslüman tarafından yenebilen ve Helal şartlarda olan bir hayvan olmalıdır.

6.2.3 Kesim esnasında hayvanın canlı olması veya diri olduğu zannını verecek görünümde olması şarttır.

6.2.4 Boğazlama soluk ve yemek borularının kesilmesi ile gerçekleştirilir. Atar damar ve boyundaki ana damar, her iki ana damar kesildiği zaman, otomatik olarak kesim tamamlanmış olur. Omurilik ve kafanın tamamı kesilmemelidir. Bu şekilde yapılan bir kesim kanın tamamen ve hızlı bir şekilde çıkmasını sağlar.

6.2.5 Boğazlama yalnız bir kez yapılmalıdır. Boğazlamanın “kesim işlemi”, boğazlama esnasında, kesme aletinin hayvanı terk etmediği süresince geçerlidir. Bıçağın herhangi bir ayrılışı, boğazlama hareketinin bir sonu olarak kabul edilir. Bir hayvan üzerinde çok sayıda boğazlama hareketi kabul edilmez.

6.2.6 Kanın akıtılması kendiliğinden ve tam olarak sonuçlandırılmalıdır.

6.2.7 Hayvanın derisinin soyulmasına, hayvanın öldüğü anlaşıldıktan sonra başlanmalıdır.

6.2.8 Şüpheden uzak kalınması için boğazlama testereleri, aletleri ve takımları sadece Helal hayvanların boğazlanmasında kullanılmalıdır. Boğazlama testeresi veya aleti, her zaman keskin durumda muhafaza edilmelidir.

6.2.9 Helal boğazlama eylemi, normal boyunlu hayvanların nefes borusu ağzı (gırtlak çıkıntısı)’nın hemen öncesinde, tavuk, hindi, kaz, deve kuşu, deve gibi uzun boyunlu hayvanlar için nefes borusu ağzının hemen sonrasında bazı noktalarda bir yarma işlemi ile başlanmalıdır.

6.2.10 Her bir hayvanın boğazlanmasından önce hızla dua edilmesi için yüksekçe “bismillah allahuekber” sözcüğü söylenmelidir. Bütün mezheplerde bu ibarenin, unutma ve kasıtsız olma hali hariç, söylenmesi zorunludur.

6.2.11 Boğazlamanın amacı, başka niyetler için değil, sadece Allah rızası için olmalıdır.

6.3 HAYVANLARIN SERSEMLETİLMESİ

Kesimden önce sadece kanatlı hayvanların şoklanmasına sersemletmek amacıyla izin verilmiştir. Bu tür hayvanlardan başka tür hayvanlar için hiçbir çeşit şoklamaya izin verilmez.

6.4 KANATLILARIN HELAL KESİLMESİ

Hangi şekilde olursa olsun mekanik bıçakla kanatlı kesimine izin verilmez:

6.4.1 Kanatlılarda tesisin üretim hacmine uygun olacak şekilde bir veya birden fazla Kasap vasıtası ile elle kesim yapılmalıdır. Kasaplar Müslüman olmalıdır. Kasap/veya Kasaplar hareketli hatla gelen kanatlıları “bismillah-i allahuekber” duasını ezberinden söyleyerek sırayla bıçakla elle kesim yapacaktır.

6.4.2 Bıçak olarak tek ağızlı tip kullanılmalıdır ve daima bilenmiş durumda muhafaza edilmelidir.

6.4.3 Kesim işlemi esnasında, kanatlının gırtlak, yemek borusu ve boyun bölgesindeki ana kan damarları kesilir.

6.4.4 Kasap, her bir kanatlının tam olarak boğazlandığını kontrol etmelidir. Kanatlılar yolunmaya gitmeden önce kesimin sonucu olarak ölmüş olmalıdır.

6.4.5 Tüy yolma işleminde azami 50-54 C derecede temiz bir sudan geçirilmesine izin verilir.

7. HELAL ET ÜRÜNLERİ İÇİN GENEL ŞARTLAR

7.1 HAZIRLAMA, İŞLEME, PAKETLEME, TAŞIMA VE DEPOLAMA

Bütün(et dahil) gıdalar, Gıda Hijyeni hakkındaki Kodekslerin Genel Prensipleri ve ilgili diğer Kodeks standartları ile birlikte Helal gıda üzerindeki bütün İslamî prensiplere riayet edilecek tarzda hazırlanmalıdır, işlenmelidir, paketlenmelidir, taşınmalıdır ve depolanmalıdır.

7.2 İŞLEME VE MUAMELE

Bütün işlenmiş gıdalar, aşağıdaki şartları sağlıyorsa Helaldir.

7.2.1 Ürün veya onun katkı maddeleri, İslamî kurallara göre Helal olmayan veya İslamî kurallara göre kesilmemiş hayvanların herhangi bir bileşenini veya ürününü içermemelidir.

7.2.2 Ürün, İslami kurallara göre necis sayılacak az veya çok miktarda herhangi bir madde içermemelidir.

7.2.3 Ürün, necaset kirliliğinden tamamen arınmış araç ve teçhizat kullanılarak hazırlanmalı, işlenmeli ve imal edilmelidir.

7.2.4 Ürünün hazırlanması, işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve taşınması esnasında yukarıdaki üç şartı karşılamayan veya İslami kurala göre necis şartlarda olan gıda maddeleri ile tamamen ayrı yerlerde olmalıdır.

7.3 ÂLETLER VE CİHAZLAR

Aletler ve cihazlar(makinalar) gibi mekân ve gereçler sadece Helal gıda işlenmesinde kullanılmalıdır. Aynı mekân ve gereçler, Helal ve Helal olmayan gıdaların işlenmesinde, İslamî kurallar ile tam anlamı ile yıkanabilmelerine ve temizlenebilmesine rağmen kullanılmalarına izin verilemez.

7.4 DEPOLAMA; SERGİLEME VE SERVİS

Depolanan, sergilenen, satılan veya servis edilen bütün Helal ürünler, her aşamada Helal olarak sınıflandırılmış ve etiketlendirilmiş olmalıdır. Böylece, Helal olmayan maddelerle karışmaları veya bulaşmaları önlenmelidir.

7.5 PAKETLEME VE ETİKETLEME

Ürünler kurallara uygun olarak paketlenmeli ve aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

7.5.1 Paketleme malzemeleri doğal olarak Helal olmalıdır.

7.5.2 Paketleme malzemeleri, İslam hukukunca necis olarak nitelendirilmiş veya yasaklanmış herhangi bir ham madde içermemelidir.

7.5.3 Paketleme malzemeleri, İslam hukukunca nejis olarak sınıflandırılmış şeylerle bulaşmış olan gereçler kullanılarak hazırlanamaz, işlenemez veya imal edilemez.

7.5.4 Bu malzemelerin hazırlanması, işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve taşınması esnasında, yukarıdaki şartların hepsini veya herhangi birisini karşılamayan veya İslam hukukunca necis olarak nitelendirilmiş olan diğer gıda maddelerinden tamamen ayrılmış olmalıdır. Et ve et ürünlerinin paketleri, kusursuz sağlıklı şartlarda temiz ve hijyen bir tarzda taşınabilmelidir. Helal veya ona eşdeğer olan terim ürünün etiketi üzerinde görünecek şekilde yazılmış olmalıdır.

8. HİJYEN(TAYYİB) VE SAĞLIKLI OLMA

Hijyen konusuna İslam’da çok önem verilmiştir. Gıdanın işlenmesi veya imalatı için kullanılan mekânlar, gereçler kıyafetler ve kişisel temizlik gibi çeşitli konuları içerir. Maksat, ürünün insan sağlığına zararlı olmadığını ve hijyenik şartlarda üretildiğini tespit etmektir. Sağlanması gerekli şartlar aşağıdadır:

8.1 Ürün, iyi imalat uygulamalarına uygun olduğu ruhsatlandırılmış mekanlarda, kurallara uygun hijyen şartlarında işlenmeli ve paketlenmelidir.

8.2 Yukarıdaki prensipler, “Recommended International Code of Practice- General Principles of Food Hygiene” dökümanında belirtilmiştir ve kesin olarak ona uyulması tavsiye edilmiştir. Bu doküman Codex Alimentarius- General Requirements(Food Hygiene) Bölüm1, Cilt 1Bde dir.

9. UYUM

Helal kabul edilmiş bir ürün için, özellikle 2-7 arasındaki maddeller olmak üzere bu şartnameye uyumun sağlanması gerekir.

10. HELAL SERTİFİKALAMADA UYGUNLUK DERECESİ

Helal statünün sertifikalanmasında, teftiş işlemi, hazırlamanın, boğazlamanın, işlemenin, ambalajlamanın, depolamanın, temizliğin, dezenfeksiyonun ve yönetimin tüm açılardan uygulamalarını kapsar. Teftiş, herhangi bir soruya veya kuşkuya yol açmamalı veya meydan vermemelidir. Müfettiş, teftişin her bakış açısında, herhangi kabul edilebilir kuşkunun ötesinde emin ve ikna olmuşsa, sadece Helal statüyü müzakere etmelidir.

11. YİYECEK HİZMETİ TESİSLERİNİN HELAL SERTİFİKALAMASI İÇİN KURALLAR

11.1 Mal sahipleri ve yöneticilerin talebi üzerine, restoran ya da yiyecek hizmeti tesisi, sertifikalama kuruluşunun bir temsilcisi tarafından incelenmelidir. Denetçi tüm pişirme ekipmanlarını, mutfak gereçlerini, dondurucuları/soğutucuları, paketleri ve depolama alanlarını kontrol edecek, menüleri inceleyecek ve bulgularına göre bir rapor hazırlayacaktır. İnceleme olumlu sonuçlanırsa, restoran helal gıda ürünleri sunmak üzere onaylanmış olacak ve bu onay bir yıl süre ile geçerli olacaktır.

11.2 Restoran, bu zaman limiti süresince herhangi bir zamanda, domuz ya da domuz ürünleri işlemeyecek ya da sunmayacaktır. Ayrıca tesiste alkol kullanılmayacak ya da servis edilmeyecektir.

11.3 Gıdaların hazırlanmasında kullanılan ham ya da işlenmiş etler, onay almış bir helal kesim yapan mezbaha ya da işleme tesisinden temin edilmelidir. Her bir et parçası, Helal olarak işaretlenmelidir.

11.4 Aromalar, yağlar, marine edilmiş solüsyonlar gibi tüm gıda bileşenleri denetçiye gösterilmeli ve kullanılmadan önce helal olduğu kabul edilmelidir.

11.5 Restoran tesisi ve ekipmanları periyodik olarak ve kapsamlı bir şekilde temizlenmelidir. Mutfak gereçleri ve ekipmanları, kullanım sonrası sıcak su ve deterjan ile temizlenmelidir. Taze etler, diğer gıda bileşenleri ile temas halinde olmamalıdır.

11.6 Çalışanların, her kullanım sonrası ellerini su ve sabun ile temizleyecekleri, yemek alanının dışında yer alan temiz tuvaletler yer almalıdır. Restoran çalışanları tarafından iyi hijyen uygulamaları teşvik edilmelidir. Müşteriler de, bu tuvaletlere erişebilmelidirler.

11.7 Restoran, sertifikalandırma kuruluşu tarafından onaylandığında, yönetim, helal sertifikayı müşterilerin ve denetçilerin rahatça görebileceği bir yere asmalı ve istemeleri durumunda bilgi alabilmelidirler.

11.8 Helal sertifikalamaya uygunluğu denetlemek açısından, Müslüman denetçiler tarafından tesise haber vermeksizin ziyaretler yapılmalıdır.

12. DİĞER HELAL GIDALAR VE BİLEŞENLER/TÜREVLERİ İÇİN GEREKLİLİKLER

12.1 Bitkiler ve Diğer Türler

Zehirli ya da insan sağlığına zarar verenler hariç olmak üzere, genel olarak mantar, alg, bakteri vb. tüm bitkiler helal kabul edilir.

12.2 Meyveler, Meyve Suları ve Sebzeler

Meyveler, sebzeler ve doğal meyve suları, saf olmaları şartıyla helal kabul edilirler. İşlem görmüş meyveler, eğer helal olmayan yağlar, koruyucular, aromalar kullanılan tesislerde işlem görmüş iseler kabul edilmeyebilir. İşlem görmüş yağlar ve diğer bileşenler, helal durumlarına göre değerlendirilmelidir.

12.3 Süt ve Süt Ürünleri

Süt: Evcil helal türlerden elde edilmiş süt kabul edilmektedir.

Yoğurt: Yoğurt ve yoğurt ürünleri jelatin içermemelidir.

Peynir: Birçok peynir, hayvanlardan elde edilen rennet ve diğer enzimleri içermektedir. Bu enzimlerin helal kesim yapılmış hayvanlardan ya da mikrobiyal ya da bitki kaynağından elde edilmiş olması gerekmektedir.

12.4 Ekmek, Kek ve Hamur İşleri

Unlu mamullerin helal olup olmaması önemli bir husustur. Kızarmış tavuk ya da hamur işleri ürünler, sistein, katı yağ, sıvı yağ, renklendirici, aroma, koruyucu ve alkol bazlı bileşenler gibi şüpheli bileşenleri içerebilmektedir. Ekmek, kek ve hamur işlerinde, alkol ya da helal kesim yapılmamış hayvan kökenli bileşenlerin kullanılmadığından emin olunmalıdır.

12.5 Sıvı ve Katı Yağlar

Katı yağlar, sütten, helal kesim yapılmış hayvanlardan, bitkilerden; sıvı yağlar da bitki kaynaklarından elde edilmelidir. Haram veya sağlığa zararlı oldukları bilinen koruyucular ya da yardımcı maddeleri yağlarda kullanılmamalıdır.

12.6 Alkol Yan Ürünleri

Alkolden genellikle etil alkol anlaşılmaktadır. Alkol içeren tüm ürünler ve bileşenleri, pişirme amacıyla ya da şekercilikte dolgu malzemesi olarak kullanılsa bile İslam’da yasaklanmıştır. Yapay ya da doğal aromalar, renklendiriciler ve bazı et ya da sebze katkı maddeleri, aromayı sağlamak üzere alkol içermemelidir.

13. DİĞER BİLEŞENLER VE TÜREVLERİ

Helal olarak tüketilebilir ve tüketilemez sınıfına dahil edilen tüm bileşenlerin, kullanım öncesinde, bu bileşenlerin bir sertifikalama organizasyonu tarafından helal sertifika ile sertifikalamadan önce, tüm bileşenlerin kontrol edilmesi gerekmektedir.

14. MEZHEP – SERTİFİKA İLİŞKİSİ

Mezhepler arasında köklü ve şümullü ihtilaflar bulunmaktadır. Bu ihtilaflar muvacehesinde uygulama şöyle yapılacaktır:

14.1 Bütün muteber mezhepler İslâm’ı temsil ettiğine göre, muteber bir veya iki mezhebe uygun olan ictihad kabul edilerek helal sertifikası verilecektir.

14.2 Ancak ihtilaflı mezhep, helal logosunun altına yerleştirilen dikdörtgen bir kutucukta gösterilecektir.

14.3 Yeni ürünler için verilen fetvalar da, ayrı bir kutucukta gösterilecektir.

Hemen Arayın

Hızlı çözüm için bizi arayın...

Hızlı çözüm için whatsapp ile iletişime geçin...